40 từ tiếng Anh ai cũng biết nhưng… 90% đã đọc sai

Phát âm chuẩn là một yếu tố rất quan trọng, không chỉ trong tiêu chí chấm Speaking, mà còn chính là trong giao tiếp, mà ta thì hay nhìn mặt chữ rồi đọc kiểu.. “Anh Việt”

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12