Câu hỏi và dạng từ vựng WHO – WHERE – WHEN

cau-hoi-where-when-who-1 cau-hoi-where-when-who-2 cau-hoi-where-when-who-3 cau-hoi-where-when-who-4 cau-hoi-where-when-who-5 cau-hoi-where-when-who-6 cau-hoi-where-when-who-7 cau-hoi-where-when-who-8 cau-hoi-where-when-who-9 cau-hoi-where-when-who-10