Cụm Phân Từ (PARTICIPLE PHRASES)

One of the most important grammar points in part 4, 5 – Reading Section, TOEIC Test that makes most students confused is participle phrases

1 trong những điểm ngữ pháp trong phần 4 và 5 đề thi TOEIC mà luôn làm học sinh cảm thấy bối rối đó là cụm phân từ trong câu

Today, I would like to give you some points about Participle phrases so that you can understand them more clearly

Hôm nay, cô Hằng sẽ giới thiệu 1 số điểm cơ bản của cụm phân từ để các bạn hiểu thêm nhé

PARTICIPLE PHRASES

Cụm phân từ

There are two main participle forms: Active and passive participles

Có 2 hình thức phân từ chính: Phân từ chủ động và bị động

Active participle (Active meaning)

Phân từ chủ động (mang ý nghĩa chủ động)

Passive participle

Phân từ bị động (mang ý nghĩa bị động)

Simple

Dạng đơn

(not) + V-ing

Ex: (not) repairing

(not) V-3

Ex: (not) repaired

Continuous

Dạng tiếp diễn

(not) + V-ing

Ex: (not) repairing

(not) + being +  V-3

Ex: (not) being repaired

Perfect

Dạng hoàn thành

(not) +having + V-3

Ex: (not) having repaired

(not) +having + been + V-3

Ex: (not) having been repaired

1. Participle phrases in place of clauses must have the same subject of the main clause

Cụm phân từ dùng để thay thế cho 1 mệnh đề nào đó trong câu. Nó phải có cùng chủ từ với mệnh đề chính

Clause 1                                                          Clause 2

The company has opened a new factory, the  company has created  many new jobs.

The company has opened a new factory, creating  many new jobs. (⇒ participle phrase)

 

2. Participle  phrases have active and passive forms but they do not have a tense. Their tense depends on the verb in the main clause:

Cụm phân từ có dạng bị động và chủ động, tuy nhiên chúng không chỉ ra được thì. Việc sử dụng thì nào trong cụm phân từ tùy thuộc vào động từ trong mệnh đề chính

Ex:

I don’t have a ticket; I won’t be able to go to the concert tomorrow

⇒ Not having a ticket, I won’t be able to go to the concert tomorrow.  (present/future)

Để biết chi tiết thêm về Các loại cụm phân từ. Join my class today

For more information about TYPES OF PARTICIPLE PHRASES. Hãy tham gia vào lớp học của cô Hằng nhé!