Hài Lòng Sau 16 Buổi Học, Học Viên Nhiệt Tình Giới Thiệu Trung Tâm Huy Trịnh Cho Bạn Bè

Bạn Hạ Duyên đã đạt kết quả tốt chỉ sau 16 buổi học lớp Toeic, nên Hạ Duyên đã nhiệt tình giới tình giới thiệu trung tâm Huy Trịnh cho bạn bè.