Kỹ thuật luyện nghe IELTS bài bản

 

File Nghe:

❁❁ Task 1: 

Listen to a guide in an art gallery talking about At the Moulin Rouge.

Nhiệm vụ 1:

Các em hãy cùng nghe một hướng dẫn viên trong viện bảo tàng trình bày về bức tranh có tên “At the Moulin Rouge”.

Hướng dẫn luyện nghe: Cố gắng nghe trước 2-3 lần, ghi chú càng nhiều thông tin càng tốt, và đừng nhìn scripts trước. Sau đó trả lời 3 câu hỏi dưới đây.

Questions:

1. What was the Moulin Rouge famous for?

2. Who did Toulouse-Lautrec include in his paintings and posters?

3. Why do some people think he liked painting the dancers?

[toggle title=”Answers” load=”hide”]1. Beautiful dancers and singers

2. The dancers and his friends

3. Because they had beautiful long legs[/toggle]

❁❁ Task 2:

Listen again. Write the numbers of the people next to their names.

Nhiệm vụ 2:

Các em lắng nghe lại 1 lần nữa, nhiệm vụ lần này là ghi đúng số thứ tự tương ứng tên từng người dưới đây

ky-thuat-luyen-nghe-ielts-bai-ban-emage-1

Toulouse-Lautrec

His cousin Gabriel

His friend, a photographer

Jane Avril, a dancer

La Macarona, a dancer

La Goulue, a singer

[toggle title=”Answers” load=”hide”]Toulouse-Lautrec 4

His cousin Gabriel 3

His friend, a photographer 1

Jane Avril, a dancer 6

La Macarona, a dancer 2

La Goulue, a singer 5[/toggle]

❁❁ Task 3: Fill in the blanks

Nhiệm vụ 3: Cố hết sức điền vào chỗ trống nhé các em

Hướng dẫn:
– Mỗi câu nghe lại 3 lần cho đến khi hoàn tất đủ các chỗ trống.
– Khi nghe hết 1 câu phải nói lại thêm 3, bắt chước ngữ âm ngữ điệu của nhân vật trong bài nói
– Kiên nhẫn luyện tập theo cách này hằng ngày, 6 tháng sau trình độ nghe nói và hiểu bằng tiếng Anh của các em sẽ bằng 70% thầy

OK, now… the painting we’re ______ (1) now is by the _____(2)    _______ (3) Toulouse-Lautrec. The painting is _______ (4) At the Moulin Rouge. As you ______ (5) know, the Moulin Rouge is a _________ (6) in Paris. Maybe some of you _________(7) the ________ (8) Moulin Rouge? In the ________ (9)  ________(10), the nightclub was very ______ (11) for its beautiful ______ (12) and ______(13). Toulouse-Lautrec ______ (14) a lot of paintings and ________ (15) of the Moulin Rouge. He _______ (16) loved _______ (17) the dancers. And in these paintings he sometimes _______ (18) his __________ (19), too.

In the _______ (20) of the ________ (21), there are ________ (22) people who are _______ (23) at a _______ (24) having a _______ (25). The woman who’s _______ (26) a _______ (27) and ________(28) hat is a dancer — her name is La Macarona — and the man _______ (29) next to her on the ________(30) is a _________ (31) of Toulouse-Lautrec’s. He was a ________(32). On the ______ (33), here, there’s a ________ (34) with ________ (35) hair, ________(36) eyes, and very _______ (37)   _______ (38). Her face _______ (39)  very _______ (40). That’s another _________ (41) dancer ________ (42) Jane Avril. At the _________ (43) of the ________ (44), on the right, there are two _______ (45) who are ___________ (46) together. One of them is _______ (47) her ________ (48). That’s La Goulue, and she was one of the most ________ (49) singers at the Moulin Rouge at that _______ (50).

Now this is very _________ (51). If you look carefully to the _________ (52) of the two women, there are two men ________ (53) out of the _______ (54). One of them is very ________ (55) and the ________ (56) one is very ______ (57). The very _______ (58) man is Toulouse-Lautrec’s ______ (59)Gabriel, and the other man is Toulouse-Lautrec ________(60). Toulouse-Lautrec was only one _______(61) 50 _________ (62) tall. He had very ________ (63) legs and couldn’t ________ (64) very well. Some people _________ (65) that this is _________ (66) he loved painting the _________ (67) of the Moulin Rouge… because they all ______ (68) beautiful, long legs.

[toggle title=”Answers” load=”hide”]1. looking

2. French

3. painter

4. called

5. probably

6. nightclub

7. remember

8. movie

9. nineteenth

10. century

11. famous

12. dancers

13. singers

14. did

15. posters

16. especially

17. painting

18. included

19. friends

20. middle

21. picture

22. five

23. sitting

24. table

25. drink

26. wearing

27. black

28. white

29. sitting

30. left

31. friend

32. photographer

33. right

34. woman

35. blond

36. blue

37. red

38. lips

39. looks

40. white

41. famous

42. called

43. back

44. picture

45. women

46. standing

47. touching

48. hair

49. famous

50. time

51. Interesting

52. left

53. walking

54. nightclub

55. tall

56. other

57. short

58. tall

59. cousin

60. himself

61. meter

62. centimeters

63. short

64. walk

65. think

66. why

67. dancers

68. had[/toggle]

[toggle title=”Full Scripts” load=”hide”]Sau khi làm xong 3 nhiệm vụ trên, các em nghe lại toàn bài, vừa nghe vừa nhìn vào văn bản, mắt lướt nhanh, đầu óc cố gắng linh hoạt hết sức có thể (đừng cố dịch tiếng Việt trong lúc nghe, sẽ làm giảm phản xạ nghe hiểu tiếng Anh), và dù cho không hiểu gì cả, cứ hãy tự tin là mình…hiểu 🙂

Sau khi nghe xong dùng từ điển tra từ nào mình không biết (muốn giỏi thì nghe thầy, nên dùng từ điển Oxford/Longman, hạn chế sử dụng từ điển Anh Việt). Học thuộc từ đó, và nghe lại lần cuối không nhìn scripts.

Nếu làm đúng quy trình thầy soạn trên đây, thì lần nghe cuối đảm bảo các em thấy việc nghe tiếng Anh thật dễ dàng. Chữ tiếng Anh cứ như hiện ra trước mắt khi đang nghe, và nghe tiếng Anh sẽ y hệt như nghe tiếng…. Việt.

OK, now… the painting we’re looking at now is by the French painter Toulouse-Lautrec. The painting is called At the Moulin Rouge. As you probably know, the Moulin Rouge is a nightclub in Paris. Maybe some of you remember the movie Moulin Rouge? In the nineteenth century, the nightclub was very famous for its beautiful dancers and singers. Toulouse-Lautrec did a lot of paintings and posters of the Moulin Rouge. He especially loved painting the dancers. And in these paintings he sometimes included his friends, too.

In the middle of the picture, there are five people who are sitting at a table having a drink. The woman who’s wearing a black and white hat is a dancer — her name is La Macarona — and the man sitting next to her on the left is a friend of Toulouse-Lautrec’s. He was a photographer. On the right, here, there’s a woman with blond hair, blue eyes, and very red lips. Her face looks very white. That’s another famous dancer called Jane Avril. At the back of the picture, on the right, there are two women who are standing together. One of them is touching her hair. That’s La Goulue, and she was one of the most famous singers at the Moulin Rouge at that time.

Now this is very interesting. If you look carefully to the left of the two women, there are two men walking out of the nightclub. One of them is very tall and the other one is very short. The very tall man is Toulouse-Lautrec’s cousin Gabriel, and the other man is Toulouse-Lautrec himself. Toulouse-Lautrec was only one meter 50 centimeters tall. He had very short legs and couldn’t walk very well. Some people think that this is why he loved painting the dancers of the Moulin Rouge… because they all had beautiful, long legs.[/toggle]