13 buổi học trong lớp SUPER, cũng đủ giúp Minh đạt 930 điểm

13 buổi học trong lớp SUPER, mỗi buổi chỉ 90 phút., cũng đủ giúp Minh đạt 930 điểm