Vinh Danh Minh Mẫn Nâng Band Điểm Từ 6.0 Lên 6.5 IELTS Trong Vòng 2 Tháng

Bạn Minh Mẫn học viên lớp IELTS Pro và dự thi lần đầu với mức điểm IELTS 6.0 vào tháng 4/2018, quyết tâm tăng band điểm Minh Mẫn đã tiếp tục tham gia 2 tháng tại lớp IELTS Pro và đã được mức điểm IELTS 6.5 (17/11/2018).
Với 2 kĩ năng tăng điểm rõ rệt : LISTENING TĂNG từ 5.5 lên 7.0 và READING TĂNG từ 6.0 lên 7.0).

minh man 1

minh man 3minh man 5