MINH TRUNG – Đạt 865 Điểm chỉ sau 2,5 tháng học INTENSIVE