Như Trúc – TOEIC đạt 810 điểm sau khi tham gia lớp Super