Phân biệt cách sử dụng “See” , “Look” và “Watch”

see-look-watch
➡ ➊ Khi chúng ta nói SEE chúng ta thường nói về những thứ mình không thể tránh không nhìn thấy.
✧ Example: “I opened the curtains and saw some birds outside”
(Tôi kéo rèm cửa sổ và (trông) thấy mấy con chim ở bên ngoài)>>> Như vậy có nghĩa là chúng ta không chủ định nhìn/xem/ngắm những con chim đó, mà chỉ là do mở cửa thì trông thấy chúng.➡ ➋ Khi chúng ta dùng động từ LOOK, chúng ta đang nói về việc nhìn một cái gì có chủ định

✧ Example: “This morning I looked at the newspaper” – Sáng nay tôi xem báo, và có nghĩa là tôi chủ định đọc báo, xem báo.

➡ ➌ Khi chúng ta WATCH – theo dõi, xem – một cái gì đó, tức là chúng ta chủ động nhìn nó một cách chăm chú, thường là vì có sự chuyển động trong đó.
✧ Example: I watched the bus go through the traffic lights” – Tôi nhìn theo/theo dõi chiếc xe buýt vượt đèn đỏ
hay “I watch the movie” -Tôi xem phim.Và ở đây diễn ra ý chúng ta chủ định muốn nhìn, xem, theo dõi, và nhìn một cách chăm chú. Thông thường là có sự chuyển động trong đó.