Phụ huynh học viên chờ đăng ký học tại Anh ngữ Huy Trịnh