Tên Tiếng Anh Các Cuộc Thi Sắc Đẹp Trên Thế Giới

Trên thế gii có rt nhiu cuc thi sc đp dành cho ph n như Hoa hu Thế gii, Hoa hu Hoàn vũ… Vy tên gi trong tiếng Anh là gì?

Miss World – /mɪs/wɜːld/: Hoa hu Thế gii

Miss International – /mɪs/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Quốc tế

Miss Earth – /mɪs/ɜːθ/: Hoa hu Trái đt

Miss Universe – /mɪs/ /ˈjuː.nɪ.vɜːs/: Hoa hậu Hoàn vũ

Miss Grand International – /mɪs/ /ɡrænd/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Miss Supranational – /mɪs/ /ˌsuː.prəˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hậu Siêu quốc gia

Miss Intercontinental – /mɪs/ /ˌɪn.təˌkɒn.tɪˈnen.təl/: Hoa hậu Liên lục địa

Miss Tourism International – /mɪs/ˈtʊə.rɪ.zəm/ /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/: Hoa hu Du lch quc tế

Mrs. World – /ˈmɪs.ɪz/wɜːld/: Hoa hu Quý bà thế gii