THANH TÂM – ĐẠT 820 ĐIỂM CHỈ SAU 10 BUỔI HỌC INTENSIVE