Từ vựng luôn luôn gặp trong phần TOEIC Reading Lession 3

lession-3-tu-vung-1 lession-3-tu-vung-2 lession-3-tu-vung-3 lession-3-tu-vung-4 lession-3-tu-vung-5 lession-3-tu-vung-6