Sau 24 buổi luyện tập bạn Yến Nhi đạt 905 điểm Toeic

Sau 24 buổi luyện tập trong lớp SUPER TOEIC đã đem lại cho bạn Yến Nhi 905 điểm Toeic.