Vinh danh học viên Minh Tân – Đạt 925 điểm chỉ sau 2 tháng giải đề Super Toeic

Từ khởi đầu không dám mơ đến con số 800, nhưng nhờ 2 tháng trong lớp giải đề Super TOEIC được học nhiều mẹo làm bài của thầy, em đã đạt điểm tuyệt đối phần nghe, và kết quả thi vượt xa mong đợi.