Vinh danh Trần Thị Hoa – 1,5 tháng học đạt 795 điểm