Cụm phân từ (Participle phrase): Định nghĩa, cấu trú